کد کوتاه پیام

شما در قالب بیژن می توانید با استفاده از کد کوتاه msg یک پیام متنی زیبا با آیکون به کاربر خود نمایش دهید.

ویژگی های این کد کوتاه:

icon : کلاس آیکون – در صورت خالی گذاشتن، آیکون حذف می‌شود. پیشفرض: ri-information-line

color: رنگ متن پیام. پیشفرض: 000

bg: رنگ بکگراند پیام. پبشفرض: f0f0f0

border: خط دور پیام. پیشفرض: خط ندارد

radius: خمیدگی دور پیام. پیشفرض: 4

icon_size: اندازه آیکون. پیشفرض: 20

icon_color: رنگ آیکون. پیشفرض: 000

text_size: اندازه متن. پیشفرض: 13

text_weight: وزن متن: پیشفرض: normal

متن پیام شما در اینجا قرار میگیرد. این یک تست برای کد کوتاه اختصاصی “پیام” قالب بیژن است!

متن پیام شما در اینجا قرار میگیرد. این یک تست برای کد کوتاه اختصاصی “پیام” قالب بیژن است!

متن پیام شما در اینجا قرار میگیرد. این یک تست برای کد کوتاه اختصاصی “پیام” قالب بیژن است!

متن پیام شما در اینجا قرار میگیرد. این یک تست برای کد کوتاه اختصاصی “پیام” قالب بیژن است!

متن پیام شما در اینجا قرار میگیرد. این یک تست برای کد کوتاه اختصاصی “پیام” قالب بیژن است!

در حال جستجو در سایت . . .