میترسیدم همیشه اَ بهتر از خودممیترسیدم که آدما بِم ندن فرصتمیترسیدم پام بره یه قدم کَجفقط ببازمو نشه یه روز بِبَرم منهمین ترسا برام بوده بیشترین دَردبا پایینتر اَ خودم میپریدمتا شاید از همه بالاتر باشموغیرِ من نباشه هیچکَسی نهالان دیگه فکر نمیکنم اصلا به قبلسبقت میگیرم از همه منالان میرسم به همه رویاهایی کههَر […]

در حال جستجو در سایت . . .